Επίσκεψη του Γ. Γραμματέα της Τ.Δ. I.P.A. Τρικάλων στα Χανιά.

​ ​

​ ​ ​ ​ Ήταν​ ​ ​ ​ μεγάλη​ ​ ​ ​ μας​ ​ ​ ​ χαρά​ ​ ​ ​ και​ ​ ​ ​ ιδιαίτερη​ ​ ​ ​ τιμή​ ​ ​ ​ η​ ​ ​ ​ επίσκεψη​ ​ ​ ​ στην​ ​ ​ ​ πόλη​ ​ ​ ​ των​ ​ ​ ​ Χανίων​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ από​ ​ ​ ​ τις
19/21-09​ ​ ​ ​ 2017​ ​ ​ ​ ,​ ​ ​ ​ του​ ​ ​ ​ Γενικού​ ​ ​ ​ Γραμματέα​ ​ ​ ​ της​ ​ ​ ​ Τοπικής​ ​ ​ ​ Διοίκησης​ ​ ​ ​ Ι.Ρ.Α.​ ​ ​ ​ Τρικάλων​ ​ ​ ​ και​ ​ ​ ​ καλού
φίλου​ ​ ​ ​ Βασίλη​ ​ ​ ​ Δραγουτσου.
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ο​ ​ ​ ​ αγαπητός​ ​ ​ ​ συνάδελφος​ ​ ​ ​ και​ ​ ​ ​ φίλος​ ​ ​ ​ που​ ​ ​ ​ συνοδευόταν​ ​ ​ ​ από​ ​ ​ ​ την​ ​ ​ ​ σύζυγο​ ​ ​ ​ του,​ ​ ​ ​ δεν​ ​ ​ ​ έκρυψε​ ​ ​ ​ τον
ενθουσιασμό​ ​ ​ ​ του​ ​ ​ ​ για​ ​ ​ ​ την​ ​ ​ ​ συνάντησή​ ​ ​ ​ μας​ ​ ​ ​ και​ ​ ​ ​ την​ ​ ​ ​ αγάπη​ ​ ​ ​ του​ ​ ​ ​ για​ ​ ​ ​ την​ ​ ​ ​ πόλη​ ​ ​ ​ μας.
Την​ ​ ​ ​ υποδοχή​ ​ ​ ​ και​ ​ ​ ​ σύντομη​ ​ ​ ​ ξενάγηση​ ​ ​ ​ τους​ ​ ​ ​ στα​ ​ ​ ​ γραφεία​ ​ ​ ​ της​ ​ ​ ​ Τοπική​ ​ ​ ​ μας​ ​ ​ ​ Διοίκησης​ ​ ​ ​ την
Τετάρτη​ ​ ​ ​ 20​ ​ ​ ​ Σεπτεμβρίου​ ​ ​ ​ ,​ ​ ​ ​ έκανε​ ​ ​ ​ με​ ​ ​ ​ ιδιαίτερη​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ χαρά​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ο​ ​ ​ ​ υπογράφων​ ​ ​ ​ ,​ ​ ​ ​ ενώ​ ​ ​ ​ στην​ ​ ​ ​ συνάντηση
που​ ​ ​ ​ ακολούθησε​ ​ ​ ​ η​ ​ ​ ​ οποία​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ έγινε​ ​ ​ ​ σε​ ​ ​ ​ εγκάρδιο​ ​ ​ ​ αδελφικό​ ​ ​ ​ και​ ​ ​ ​ συναδελφικό​ ​ ​ ​ κλίμα,​ ​ ​ ​ με​ ​ ​ ​ τον
αγαπητό​ ​ ​ ​ συνάδελφο​ ​ ​ ​ και​ ​ ​ ​ φίλο​ ​ ​ ​ Βασίλη,​ ​ ​ ​ ανταλλάχτηκαν​ ​ ​ ​ απόψεις​ ​ ​ ​ και​ ​ ​ ​ ιδέες​ ​ ​ ​ για​ ​ ​ ​ τα​ ​ ​ ​ πλαίσια
λειτουργίας​ ​ ​ ​ των​ ​ ​ ​ Τοπικών​ ​ ​ ​ Διοικήσεων​ ​ ​ ​ Ι.Ρ.Α.​ ​ ​ ​ Χανίων​ ​ ​ ​ και​ ​ ​ ​ Ι.Ρ.Α.​ ​ ​ ​ Τρικάλων,​ ​ ​ ​ και​ ​ ​ ​ πιθανές
μελλοντικές​ ​ ​ ​ τους​ ​ ​ ​ συνεργασίες.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Με​ ​ ​ ​ φιλικούς​ ​ ​ ​ χαιρετισμούς
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                                                                                                                                             ​ Χανιά​ ​ ​ ​ 23​ ​ ​ ​ Σεπτεμβρίου​ ​ ​ ​ 2017
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ SERVO​ ​ ​ ​ PER​ ​ ​ ​ AMIKECO
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ “Υπηρετώ​ ​ ​ ​ δια​ ​ ​ ​ της​ ​ ​ ​ φιλίας”
​         ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ο​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Πρόεδρος​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ H​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Γενική​ ​ ​ ​ Γραμματέας
Ιωάννης​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Περράκης​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​               ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ελένη​ ​ ​ ​ Παπαθανασίου

Bookmark the permalink.

Comments are closed.